Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2017

smilemore
(...) nie wolno zbytnio zamykać się w sobie, bo można stać się zupełnie nieczułym. Serce nasze zmienia się wówczas w sopel lodu, człowiek w żywego trupa i życie traci cały smak.
— Guillaume Musso – Ponieważ Cię kocham
Reposted fromnyaako nyaako viaczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni
smilemore
Please remember that what people call " brutal honesty" is just an incredible intellectual laziness. We all can do better than that in expressing ourselves.
— Lua Veli
Reposted fromczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni

July 10 2017

6715 ce2e 430
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
smilemore
7299 c7ce 430
Reposted fromsnowlake snowlake

June 18 2017

smilemore
Problem jest w tym, że moja ciekawość wiedzie mnie w takie czeluści, w których początkowo jest tajemniczo i intrygująco, nawet to wszystko, co mnie otacza, w postaci myśli i emocji, wydaje się bardzo mądre, niezwykłe, magiczne! A później wyłącznie cierpię z tego powodu - nie mogę wyjść, nie mogę zatrzymać płynących myśli z prędkością rollercoaster'a, nie mogę nie wierzyć w to, w co tak bardzo wierzyłam, że to stało się częścią mnie - syfem, wyniszczającą, czarną dziurą egzystencjalną, którą pogłębiają w pewnym momencie już puste refleksje egzystencjalistów. Nawet jeśli mają rację, to tylko częściowo. Tak nie można żyć. Nie można się zamykać w swoim świecie z jednego bardzo prostego powodu - to nie jest świat rzeczywisty. I jeśli tego się nie zaakceptuje, to wiecznie można cierpieć z powodu posiadanych oczekiwań. A one... są nie Twoje. Nie. Spróbuj w to uwierzyć tak mocno, jak mocno wierzysz w przeciwieństwo tej tezy. Uwolnij się. Mi się udało.
— Lakonika
Reposted fromlakonika lakonika

June 17 2017

smilemore
Leżące w kącie kilka pudełek, już pustych, bo większość rzeczy rozpakowałam w ciągu dnia. Moje ukochane książki, poukładane razem z Twoimi w równych rzędach. Dwa kubki w kształcie hełmu Lorda Vadera, stojące obok siebie w szafce. Stos kolorowych swetrów na półce. Gorąca herbata w moich dłoniach i to ciepło w środku.  "Nasze mieszkanie". Zawsze mówiłam, że nienawidzę przeprowadzek, ale to określenie tak ładnie brzmi, prawda?
— Dziwny wieczór. Szczęśliwy wieczór.
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej
smilemore

June 02 2017

0669 f546 430

May 28 2017

smilemore
Dzięki oddechowi uświadamiasz sobie własne chaotyczne próby naprawiania sytuacji. Zawsze możesz skupić się na oddechu zamiast na gorączkowych działaniach, dzięki czemu nauczysz się, że nie musisz od razu wszystkiego naprawiać. Niektóre sprawy lepiej zostawić własnemu biegowi. To bardzo ważna umiejętność.
— Vidyamala Burch
Reposted fromretro-girl retro-girl viaazalia azalia
smilemore

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viaparafina parafina
smilemore
7565 6bbe 430
smilemore
Reposted fromNanaya Nanaya viatreadsoftly treadsoftly
smilemore
4780 f75f 430
Reposted fromdailylife dailylife viatreadsoftly treadsoftly

April 26 2017

smilemore
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
smilemore
2743 11c8 430
Reposted fromfafner fafner viacrispybones crispybones

April 18 2017

3441 c6f7 430

bigmammallama5:

ka05101:

I’m just going to leave this here

IM PRINTING THIS OUT AND PUTTING IT ON MY OFFICE DOOR

Reposted fromhauntinghunts hauntinghunts
3299 05de 430
Reposted fromdamespock damespock
1286 73cf 430
Reposted fromshariark shariark
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl