Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2019

smilemore
1615 c21c 430
Reposted fromGreyscale Greyscale
smilemore
smilemore
Reposted fromFlau Flau
smilemore
1754 7ff0 430
Reposted fromtotal1ty total1ty
smilemore
2296 6aed 430
>hashafashasha
Reposted fromtotal1ty total1ty
smilemore
Reposted fromFlau Flau
smilemore
Reposted fromusagiaddict usagiaddict
smilemore
Reposted fromkicikitka kicikitka
smilemore
Pamiętaj, że zawsze możesz wstać, pierdolnąć drzwiami i odejść pewnym krokiem, nie odwracając się za siebie. Nigdy nie zapominaj o tej opcji.
— Michał Kellen
Reposted fromwujcioBat wujcioBat
smilemore
4323 178c 430
Reposted fromipo ipo
smilemore
Reposted fromFlau Flau
smilemore
Obserwuję wchodzących i wychodzących młodych ludzi. Dlaczego artyści uważają, że ciągle powinni robić z siebie widowisko? Prawdopodobnie to właśnie sprawia, że są artystami,a przede wszystkim powoduje, że w ogóle chcą nimi zostać. Chcą, potrzebują, by inni ich widzieli. Z jakiś przyczyn nie są pewni, że istnieją. Zastanawiam się jak wiele jest we mnie podobnych uczuć. Prawdopodobnie człowiek, który ma w życiu wystarczająco dużo miłości i akceptacji nigdy niczego nie stworzy, nic nie zrobi, jest samowystarczalny. Można by w ten sposób położyć kres istnieniu wszystkich pisarzy, poetów, malarzy
— W. Wharton 'Spóźnieni kochankowie'
smilemore
smilemore
9300 1982 430
Reposted fromcathandcat cathandcat viausmiechprosze usmiechprosze
smilemore
2701 5775 430
Reposted fromskatrix skatrix viausmiechprosze usmiechprosze
smilemore
smilemore
Reposted fromFlau Flau viaregcord regcord
smilemore
8652 e912 430
Reposted fromwentyl wentyl viaregcord regcord
smilemore
9803 9714 430
Reposted fromdivi divi viaregcord regcord
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl