Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2018

smilemore
Reposted fromgruetze gruetze
smilemore
Top kek.
Reposted fromdeleteme1 deleteme1 viaregcord regcord

February 20 2018

smilemore
-Jakoś sobie poradzę.
-Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey Ostatni testament
Reposted fromfreakish freakish viaparafina parafina
smilemore
Zbyt często nie sięgamy po to, czego chcemy, tylko bierzemy to, co jest. Rozkładamy ręce i mówimy „tak wyszło”. Nie walczymy o lepszą pracę, nie naprawiamy związków – siadamy na dupie i narzekamy. Boimy się ryzyka, zmian, boimy się żyć, szukamy wiecznych wymówek. Czasem dobrze się wypierdolić, żeby potem wstać i być silniejszym. Zacząć żyć po swojemu...
— B. (z listów do Czarnego na pokolenieikea.com)
smilemore
7226 4175 430
Reposted fromregcord regcord

January 15 2018

smilemore
9037 6167 430
Reposted fromcarfreitag carfreitag vianondiscovery nondiscovery

January 10 2018

smilemore
8885 78e4 430
Reposted fromhagis hagis viaregcord regcord
smilemore
8897 be40 430
Reposted fromhagis hagis vianondiscovery nondiscovery
smilemore

January 08 2018

smilemore
2685 d759
Reposted fromkrzywda krzywda viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
smilemore
smilemore
smilemore
9017 a9e7 430
smilemore
7779 ace1 430
Literally kino ending. What a ride.
Reposted fromfungi fungi viaregcord regcord
smilemore
8609 e8e6 430
Reposted fromtfu tfu viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
smilemore
smilemore
1892 fd3b
Reposted fromidiod idiod viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
smilemore
7478 d7d8 430

January 05 2018

smilemore
5116 ace9 430
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL vianondiscovery nondiscovery
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl